U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Geweld op de werkvloer

Een werkgever kan onder omstandigheden aansprakelijk zijn voor de fout die haar ondergeschikte aan een derde toebrengt.

In een deelgeschil bij de rechtbank Rotterdam diende de rechter te bepalen of de Staat aansprakelijk is voor schade die een werknemer van Defensie aan een derde (de verzoeker) heeft toegebracht door fysiek geweld te gebruiken.

Werknemer gebruikt geweld

De verzoeker had in deze zaak zijn wapen in de kluis gelegd, hoewel hij wist dat dit niet tot zijn bevoegdheid hoorde. Vervolgens is tussen de verzoeker en de werknemer van Defensie ‘gekibbel’ ontstaan waarbij de werknemer de verzoeker hardhandig heeft geduwd en de woorden ‘dat moet je me niet meer flikken’ of iets soortgelijks heeft gebruikt.

Omdat alle omstandigheden van het geval meewegen, wordt ook in beschouwing genomen het feit dat de werknemer in rang de meerdere van de verzoeker was en dat de werknemer gewapend was, wat bijdraagt aan het overwicht.

Aansprakelijkheid werkgever

Een werkgever is aansprakelijk voor schade toegebracht aan een derde door een fout van een ondergeschikte, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen. Hieruit komt een aantal eisen naar voren.

Ondergeschiktheid

Er moet sprake zijn van een relatie werkgever – ondergeschikte. Ondergeschiktheid moet ruim worden opgevat: zodra de werkgever de bevoegdheid heeft om bij de opgedragen werkzaamheden enige aanwijzingen en bevelen te geven, zodat de taak onder leiding kan worden verricht, is sprake van een ondergeschiktheidsverhouding.

Functioneel verband

Bovendien moet er voldoende functioneel verband bestaan tussen de fout van de ondergeschikte en de taak die hem is opgedragen.

Toerekenbare onrechtmatige daad

Er moet ook sprake zijn van een ‘fout’, een toerekenbare onrechtmatige daad. De ondergeschikte moet dus zelf volgens de eisen van de wet aansprakelijk zijn. Er is geen fout als er een rechtvaardigings- of schulduitsluitingsgrond bestaat.

Rechtbank oordeelt

De Rechtbank vindt dat de bewoordingen die de werknemer heeft gebruikt, in combinatie met het duwen en het feit dat de werknemer overwicht had op de verzoeker, ervoor zorgen dat sprake is van een onrechtmatige daad.  De Rechtbank vindt dat er genoeg alternatieve reacties beschikbaar waren.

Ook is er volgens de rechtbank geen rechtvaardiging aanwezig voor de onrechtmatige gedraging, omdat het niet volgen van het protocol hier geen reden is geweest om fysiek geweld te gebruiken.

De Rechtbank oordeelt dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die de verzoeker als gevolg van de fout van de ondergeschikte heeft geleden en nog zal lijden. Deze schade bestaat onder meer uit het Posttraumatisch Stresssyndroom, medicatie en arbeidsverzuim.

Meer informatie?

Indien u letsel heeft opgelopen wegens geweld op de werkvloer kunt u contact opnemen met een ervaren letselschade advocaat. Wij kunnen u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden voor het verhaal van uw geleden schade.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op