U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Mag een contra-expertise plaatsvinden zonder toestemming van de benadeelde?

Meewerken aan een contra-expertise zonder voorafgaande toestemming van de benadeelde, mag dat? Het Hof van Discipline heeft hierover uitspraak gedaan.

Hof van Discipline, 19 oktober 2016, ECLI:NL:TAHVD:2016:178

Een vrouw is in 2005 van haar paard gevallen waarbij zij letsel heeft opgelopen aan haar rechtervoet. Tijdens een operatie is er een aantal medische pennen in haar voet geplaatst die vanwege klachten in 2009 operatief zijn verwijderd.

De vrouw bleef na de operatie in 2009 pijnklachten houden. Daarom is zij teruggegaan naar het ziekenhuis waar zij behandeld is. In het ziekenhuis verschilden de artsen van mening over de te stellen diagnose, namelijk over de vraag of er sprake was van CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom).

De behandelingen resulteerden in veel pijn en een verergering van klachten. De vrouw heeft zich voor verdere behandeling gewend tot het Medisch Centrum in Rotterdam. Zij heeft een klacht ingediend tegen het eerste ziekenhuis waar ze behandeld is.

Tuchtklacht en civiele procedure

De klacht tegen het ziekenhuis is deels gegrond verklaard vanwege de “onwelwillende” houding van de radioloog en het ontbreken van een eenduidig beleid bij het klachtenpatroon.

Vervolgens heeft mevrouw het ziekenhuis aansprakelijk gesteld voor haar schade. Ze wordt hierin bijgestaan door haar rechtsbijstandsverzekeraar.

Aansprakelijkheid onzorgvuldig handelen ziekenhuis

Op verzoek van de vrouw, het ziekenhuis en de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis (MediRisk) is er door dr. A. op 26 juni 2012 een medische rapportage uitgebracht. Op basis van deze rapportage heeft MediRisk namens het ziekenhuis aansprakelijkheid erkend voor onzorgvuldig handelen.

Het slachtoffer wordt bijgestaan door haar rechtsbijstandsverzekeraar die verzoekt om een voorschot. Er ontstaat een discussie over het causaal verband en de schade. MediRisk is van mening dat de aansprakelijkheid geen betrekking heeft op de gevolgen van de fout van de radioloog. Het slachtoffer stelt vervolgens dat beide partijen gebonden zijn aan het rapport van dr. A van juni 2012 en dat MediRisk niet meer terug kan komen op de erkenning van aansprakelijkheid.

De vrouw start een deelgeschilprocedure tegen het ziekenhuis.

Deelgeschilprocedure

In de deelgeschilprocedure heeft de advocaat van het ziekenhuis twee contra-expertises overgelegd die op verzoek van het ziekenhuis/MediRisk zijn opgesteld.

De deelgeschilrechter bepaalt dat het expertisebericht van dr. A van 26 juni 2012 als bindend uitgangspunt moet dienen bij de verdere schadeafwikkeling. Verder bepaalt de rechter dat het ziekenhuis en MediRisk de geleden en nog te lijden schade moeten vergoeden.

Tuchtprocedure

Ondanks de uitkomst dat het ziekenhuis alle schade moet vergoeden, start de vrouw een tuchtprocedure tegen de advocaat van MediRisk.

De kern van de klacht van mevrouw vormt de vraag of de advocaat van MediRisk mocht meewerken aan het inschakelen van twee medici voor een contra-expertise zonder voorafgaande toestemming van het slachtoffer, althans zonder haar daarvan vooraf in kennis te stellen.

  • De vrouw beroept zich op de schending van haar blokkeringsrecht op grond van artikel 7:474 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Ze heeft geen gebruik kunnen maken van haar recht om het rapport van de contra-expertise te blokkeren.
  • Daarnaast beroept zij op schending van haar privacy op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat zegt het Hof van Discipline?

De Advocatenwet is van toepassing.

Schending blokkeringsrecht?

In het algemeen hoeft de wederpartij niet op de hoogte te worden gesteld van het laten opstellen van een partijdeskundigenbericht, zoals een contra-expertise. Bezwaren tegen de inhoudelijke aard van contra-expertise kunnen in rechten worden gemaakt, de belangen van klaagster zijn daarmee voldoende gewaarborgd.

Het Hof stelt daarom dat de civiele rechter moet bepalen of de klaagster aanspraak heeft op het blokkeringsrecht.

Onder deze omstandigheden kan daarom niet worden geoordeeld of de advocaat tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Schending privacy?

Ook deze klacht faalt.

De vrouw heeft het ziekenhuis aansprakelijk gesteld. Dit feit legitimeert het ziekenhuis om verweer te voeren, ook op een wijze waarbij de privacy van de vrouw in het geding kan komen.

Het ziekenhuis en zijn advocaat hebben veel vrijheid in de wijze van verweer voeren. De vrouw kan hen daarin in beginsel niet beperken: ook niet bij het laten opstellen van een contra-expertise.

Letselschade advocaat

Meer informatie over aansprakelijkheid en letselschade? Neem contact op met een letselschadeadvocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op