U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Betaal ik belasting over mijn schadevergoeding?

Is een schadevergoeding belast of onbelast? Regelmatig krijgen wij de vraag of er over de schadevergoeding belasting moet worden betaald. We maken onderscheid tussen twee soorten belasting: inkomstensbelasting en vermogensbelasting.

  1. U betaalt geen inkomstenbelasting over uw schadevergoeding.
  2. U betaalt soms wel vermogensbelasting over uw schadevergoeding.

In dit artikel gaan we in op beide vormen van belasting, te beginnen met de inkomstenbelasting.

1. Inkomstenbelasting bij schadevergoeding (box 1)

In Nederland wordt een schadevergoeding niet gezien als inkomen. Een schadevergoeding die een verzekeraar aan u uitkeert is dus geen belastbaar inkomen uit werk of woning. Als slachtoffer hoeft u de ontvangen schadevergoeding dus niet op te geven bij box 1 bij de aangifte inkomstenbelasting.

Voor extra zekerheid zorgen wij ervoor dat de verzekeraar het volgende aan u verstrekt bij de afwikkeling van een letselschadezaak:

  • een vaststellingsovereenkomst,
  • en een belastinggarantie.

1.1. Vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot een getroffen eindregeling. Met deze eindregeling vindt er een definitieve afwikkeling plaats van de letselschadezaak. Na ondertekening van deze overeenkomst kan noch het slachtoffer noch de verzekeraar op deze overeenkomst terugkomen, ook al blijkt de schade later hoger of lager uit te vallen dan op dit moment voorzien.

Tijdens uw letselschadeproces heeft u recht op een voorschot van de verzekeraar, om bijvoorbeeld medische hulp te kunnen betalen. Ook hierover betaalt u geen inkomstenbelasting.

1.2. Belastinggarantie

De schadevergoeding die het slachtoffer ontvangt is in beginsel netto; men hoeft daar dus geen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over te betalen. In de rechtspraak is dat uitdrukkelijk zo bepaald.

Het is echter niet ondenkbaar dat de belastinginspecteur het uit te keren bedrag als inkomen zal aanmerken en daarover inkomstenbelasting zal heffen. Voor het geval dat de belastingdienst toch inkomstenbelasting over de schadevergoeding wil heffen, geeft de verzekeraar een belastinggarantie af.

Een belastinggarantie houdt in dat de verzekeraar alsnog aangesproken kan worden voor de belasting die wordt geheven. Indien de fiscus toch van mening is dat de ontvangst van de schadevergoeding als box 1 inkomen (uit arbeid en onderneming) moet worden aangemerkt. De verzekeraar zal in dat geval een bezwaarprocedure voor u voeren om de belastingaanslag terug te draaien. In het geval dat u in de procedure in het ongelijk worden gesteld, dan betaalt de verzekeraar alsnog de verschuldigde belasting.

U hoeft dus nooit inkomstenbelasting te betalen over een ontvangen schadevergoeding.

Voorwaarden

Degene die een schadevergoeding ontvangt, dient zich wel te houden aan de voorwaarden die in de belastinggarantie zijn gesteld. Dat houdt onder andere in dat men de uitkering niet mag opgeven als inkomen voor box 1. Ook dient men een navordering van de fiscus direct bij de verzekeraar te melden.

Een belastinggarantie heeft enkel betrekking op de inkomstenbelasting van box 1. De belastinggarantie heeft dus geen betrekking op eventuele belasting over de beleggingsopbrengsten, zoals rente of dividend van het genoemde bedrag die genoemd zijn in box 3.

Zorg voor een belastinggarantie

Heeft u als slachtoffer van letselschade verlies aan verdienvermogen geleden en is hiervoor een schadevergoeding toegekend? Een belastinggarantie van uw verzekeraar is dan goed om te hebben. De advocaten van Utrecht Letselschade Advies zorgen ervoor dat deze aan u wordt verstrekt.

Gratis kennismakingsgesprek »

2. Vermogensbelasting bij schadevergoeding (box 3)

U betaalt in Nederland vermogensbelasting over uw inkomsten uit sparen en beleggen. Een schadevergoeding voor letselschade als bedrag op uw bankrekening wordt gezien als uw vermogen. U geeft uw vermogen op bij de aangifte inkomstenbelasting.

Er geldt een vrijstellingsgrens voor belasting over vermogen. Dit is in 2024 een vermogen van € 57.000 en € 114.000 bij fiscaal partnerschap. Over vermogen onder deze grens betaalt u geen belasting.

Het belastingtarief in box 3 is 36%. Over vermogen boven de vrijstellingsgrens betaalt u dus 36% belasting.

Geen vermogensbelasting voor schadevergoeding na letselschade

De vergoeding die u als slachtoffer van letselschade ontvangt, is bedoeld als potje voor de toekomst. Bijvoorbeeld om toekomstige zorg in te kopen of om gederfde inkomsten te compenseren.

Hoewel de schadevergoeding dus meer als inkomen dan als vermogen moet worden gezien, moet je als slachtoffer wel vermogensbelasting betalen over de ontvangen schadevergoeding. Ook wordt de hoogte van de eigen bijdrage over het persoonsgebonden budget berekend aan de hand van het vermogen. Het gaat om 8% van het vermogen per jaar.

Dat zijn forse eigen bijdragen die interen op het toekomstige inkomen van het slachtoffer. Dat is een groot probleem voor mensen die behoorlijk zwaar letsel hebben, niet kunnen werken en veel hulp nodig hebben.

Belastingcomponent

Bij het berekenen van een schadevergoeding houdt uw advocaat rekening met de vermogensbelasting en de eigen bijdrage van het PGB. Dit heet de belastingcomponent. De schadevergoeding bevat dan al een compensatie voor de vermogensbelasting die over de schadevergoeding betaald moet worden.

De huidige wet- en regelgeving maakt dit echter onnodig ingewikkeld. Het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging voor Letselschade Advocaten pleiten daarom voor belastingvrije schadevergoeding aan letselschadeslachtoffers.

Meer vragen over schadevergoeding en de belastingdienst?

Vragen over de fiscale behandeling van schadevergoeding, de afwikkeling van letselschadezaken, de vaststellingsovereenkomst of belastinggarantie? Neem dan vrijblijvend contact op met een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Gratis kennismakingsgesprek »


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op