U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Moet er over schadevergoeding belasting worden betaald?

Is een schadevergoeding belast of onbelast? Regelmatig krijgen wij de vraag of er over de schadevergoeding belasting moet worden betaald.

  1. Er hoeft over schadevergoeding geen inkomstenbelasting te worden betaald.
  2. Het kan wel zo zijn dat er vermogensbelasting moet worden betaald over een ontvangen schadevergoeding.

In dit artikel gaan we in op beide vormen van belasting, te beginnen met de inkomstenbelasting.

1. Inkomstenbelasting bij schadevergoeding

Het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag is geen belastbaar inkomen uit werk of woning. Als slachtoffer hoeft u de ontvangen schadevergoeding dus ook niet op te geven bij box 1 bij de aangifte inkomstenbelasting.

Voor extra zekerheid zorgen wij ervoor dat de verzekeraar het volgende aan u verstrekt bij de afwikkeling van een letselschadezaak:

  • een vaststellingsovereenkomst,
  • en een belastinggarantie.

1.1. Vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot een getroffen eindregeling. Met deze eindregeling vindt er een definitieve afwikkeling plaats van de letselschadezaak. Na ondertekening van deze overeenkomst kan noch het slachtoffer noch de verzekeraar op deze overeenkomst terugkomen, ook al blijkt de schade later hoger of lager uit te vallen dan op dit moment voorzien.

1.2. Belastinggarantie

De schadevergoeding die het slachtoffer ontvangt is in beginsel netto, men hoeft daar dus geen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over te betalen. In de rechtspraak is dat uitdrukkelijk zo bepaald.

Het is echter niet ondenkbaar dat de belastinginspecteur het uit te keren bedrag als inkomen zal aanmerken en daarover inkomstenbelasting zal heffen. Voor het geval dat de belastingdienst toch inkomstenbelasting over het bedrag aan schadevergoeding wil heffen, geeft de verzekeraar een belastinggarantie af.

Een belastinggarantie houdt in dat indien de fiscus toch van mening is dat de ontvangst van de schadevergoeding als box I inkomen (uit arbeid en onderneming) moet worden aangemerkt, de verzekeraar alsnog aangesproken kan worden voor de belasting die wordt geheven. De verzekeraar zal in dat geval een bezwaarprocedure voor u voeren om de belastingaanslag terug te draaien. In het geval dat u in de procedure in het ongelijk worden gesteld, dan betaalt de verzekeraar alsnog de verschuldigde belasting.

Voorwaarden

Degene die een schadevergoeding ontvangt, dient zich wel te houden aan de voorwaarden die in de belastinggarantie zijn gesteld. Dat houdt onder andere in dat men de uitkering niet mag opgeven als inkomen voor Box 1. Ook dient men een navordering van de fiscus direct bij de verzekeraar te melden.

Een belastinggarantie heeft enkel betrekking op de inkomstenbelasting van Box 1. De belastinggarantie heeft dus geen betrekking op eventuele belasting over de beleggingsopbrengsten, zoals bijvoorbeeld rente of dividend van het genoemde bedrag die genoemd zijn in box 3.

Zorg voor een belastinggarantie

Heeft u als letselschadeslachtoffer verlies aan verdienvermogen geleden en is hiervoor een schadevergoeding toegekend? Dan heeft u dus veel belang bij een belastinggarantie van uw verzekeraar. De advocaten van Utrecht Letselschade Advies zorgen ervoor dat deze aan u wordt verstrekt.

2. Vermogensbelasting bij schadevergoeding

Als letselschade slachtoffer hoef je dus geen inkomstenbelasting (box 1) te betalen over een schadevergoeding, maar je moet wél vermogensbelasting betalen (box 3).

Het heffen van vermogensbelasting over letselschadevergoedingen brengt echter moeizame discussies en complexe berekeningen met zich mee.

Tot en met 2016 moest men 1,2% belasting betalen over de grondslag sparen en beleggen, uit box 3. Vanaf 2017 veranderde de berekening van de belasting die je moet betalen over de grondslag sparen en beleggen. Er zijn sindsdien 3 schijven. De belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat je meer voordeel hebt naarmate het vermogen hoger is. Bij iedere volgende schijf gebruikt de belastingdienst een hoger percentage om het voordeel te berekenen. Over dit voordeel betaal je 30% inkomstenbelasting.

2.1. Schijven

Vanaf 2017 gelden de volgende 3 schijven in box 3:

  • Schijf 1: tot en met € 75.000
  • Schijf 2: van € 75.001 tot en met € 975.000
  • Schijf 3: vanaf € 975.001

2.2. Percentages

Daarnaast zijn er 2 percentages waarmee het voordeel wordt berekend: 1,63% en 5,5%.

Het voordeel wordt vanaf 2017 als volgt berekend:

 Schijf  Grondslag sparen en beleggen  Percentage 1,63%  Percentage 5,5%
 1  Tot en met € 75.000  67%  33%
 2  Van € 75.001 tot en met € 975.000  21%  79%
 3  Vanaf € 975.001  0%  100%

 

De eerste 67% van het vermogen in schijf 1 (van € 75.000,00) wordt belast met het percentage van 1,63%. Het resterende deel van € 75.000,00 (alles boven de 67%, dat wil zeggen boven de € 50.250,00) wordt belast met het percentage van 5,5%.

Hoe hoger het vermogen, hoe meer het wordt belast met het percentage van 5,5%.

Valt een deel van het vermogen in de 3e schijf? Dan rekent de belastingdienst voor dat deel van het vermogen met het percentage van 5,5%.

2.3 .‘Geen vermogensbelasting voor schadevergoeding na letselschade’

De vergoeding die je als letselschadeslachtoffer ontvangt, is bedoeld als potje voor de toekomst. Bijvoorbeeld om toekomstige zorg in te kopen of om gederfde inkomsten te compenseren.

Hoewel de schadevergoeding dus meer als inkomen dan als vermogen moet worden gezien, moet je als slachtoffer wel vermogensbelasting betalen over de ontvangen schadevergoeding. Ook wordt de hoogte van de eigen bijdrage over het persoonsgebonden budget berekend aan de hand van het vermogen. Het gaat om 8% van het vermogen per jaar.

Dat zijn forse eigen bijdragen die interen op het toekomstige inkomen van het slachtoffer. Dat is een groot probleem voor mensen die behoorlijk zwaar letsel hebben, niet kunnen werken en veel hulp nodig hebben.

2.4. Belastingcomponent

Bij het berekenen van een schadevergoeding houdt uw advocaat rekening met de vermogensbelasting en de eigen bijdrage van het PGB. Dit heet de belastingcomponent. De schadevergoeding bevat dan al een compensatie voor de vermogensbelasting die over de schadevergoeding betaald moet worden.

De veranderde wet- en regelgeving maakt dit echter onnodig ingewikkeld. Het Verbond van verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging voor Letselschade Advocaten pleiten daarom voor belastingvrije schadevergoeding aan letselschadeslachtoffers.

3. Vragen over schadevergoeding?

Vragen over de fiscale behandeling van schadevergoeding, de afwikkeling van letselschadezaken, de vaststellingsovereenkomst of belastinggarantie? Neem dan vrijblijvend contact op met een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op