U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Zorgplicht werkgever: ook bij bedrijfsuitjes!

Op grond van artikel 7:658 BW heeft een werkgever een zorgplicht jegens zijn werknemers. Deze zorgplicht is niet absoluut en heeft een ruime strekking.

Op grond van de zorgplicht is de werkgever verplicht om datgene te doen en die maatregelen te treffen de redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer tijdens zijn werk schade lijdt.

Bewijslast werknemer

In het geval dat een werknemer letselschade heeft opgelopen op de werkvloer, dient de werknemer in beginsel slechts te bewijzen dat hij de schade heeft geleden tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden (artikel 150 Rv). De werknemer behoeft niet te bewijzen hoe het ongeval zich heeft voltrokken of wat de oorzaak daarvan is. De werknemer heeft wel de bewijslast van de omstandigheden op het werk.

Heeft de werknemer voldoende gemotiveerd en zonodig bewezen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werk, dan is de werkgever voor die schade aansprakelijk. Tenzij de werkgever bewijst dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan dan wel dat de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.

Letselschade tijdens bedrijfsuitje

Hoe zit het met letselschade die een werknemer oploopt tijdens een bedrijfsuitje? In dat geval is er geen sprake van schade geleden in de uitvoering van werkzaamheden. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat er bij ongevallen die plaatsvinden in het schemergebied tussen werk en privéaangelegenheden in sommige situaties de werkgever aansprakelijk is.[1]

Rollerskatedansles-arrest [2]

In het Rollerskatedansles-arrest betrof het een door de werkgever georganiseerd bedrijfsuitje waarbij de werknemers dansles kregen op rollerskates. De rollerskateles werd gegeven door een externe organisatie en vond plaats in de kantoorhal van de werkgever.

Op enig moment komt een werkneemster ten val als gevolg waarvan zij ernstig letsel oploopt. De werkneemster stelt haar werkgever daarvoor aansprakelijk.

De Hoge Raad oordeelt dat er tussen de rollerskateles en de arbeidsovereenkomst een zodanige samenhang bestaat dat ten aanzien van de rollerskateles de werkgever zich als goed werkgever dient te gedragen en gehouden is aan de zorg- en preventieplicht.

Naar het oordeel van de Hoge Raad heeft de werkgever zich niet gehouden aan zijn zorgplicht en preventieplicht en heeft zij in strijd gehandeld met artikel 7:611 BW. Zij heeft haar werknemers onvoldoende gewaarschuwd voor de bijzondere risico’s. Daarnaast was er geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de werknemers door de externe organisatie dan wel door de werkgever.

Vangnet van artikel 7:611 BW

Op grond van artikel 7:611 BW zijn de werkgever en werknemer verplicht zich als goed werkgever en werknemer te gedragen. Dit artikel fungeert als een soort vangnet van artikel 7:658 BW.

Voor schade van een werknemer die niet vallen onder artikel 7:658 BW maar wel zodanig verband houden met het werk, kan de vordering worden gebaseerd op artikel 7:611 BW zodat de werknemer toch nog zijn volledige schade vergoed kan krijgen.

Vragen over letselschade?

Heeft u vragen over letselschade? Neem contact op met een ervaren letselschadespecialist van Utrecht Letselschade Advies.

 

[1] Hoge Raad 18 maart 2006, RvdW 2005, 46 (KLM/De Kuijer).

[2] Hoge Raad 17 april 2009, RvdW 2009 (Rollerskatedansles).


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op