U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Bandopname van een zakelijk gesprek niet onrechtmatig verkregen

Op 23 januari 2006 heeft X met Forexx Company B.V. een overeenkomst tot opdracht gesloten op grond waarvan X werkzaamheden verricht voor ProDrive B.V., een opdrachtgever van Forexx in de periode van maart 2006 tot april 2007.

Onbetaalde facturen

Voor zijn werkzaamheden heeft X facturen aan Forexx verstuurd. De facturen over de periode van maart 2006 tot en met augustus 2006 zijn door Forexx betaald. Forexx heeft de facturen van november 2006 tot en met januari 2007 voor een bedrag van ruim € 60.000,00 niet betaald.

Forexx gaat niet over tot betaling van € 60.000,00 aan X omdat X niet in het bezit zou zijn van de benodigde VAR-verklaring. In 2011 vordert X voor het eerst betaling van zijn openstaande nota bij Forexx. In de periode van 2011 tot en met 2013 wordt er tussen partijen per e-mail gecorrespondeerd waarbij het standpunt van Forexx blijft dat zij niet overgaan tot betaling van de openstaande nota.

Dagvaardingsprocedure

Op 20 februari 2012 stuurt X aan Forexx een e-mail waarin hij aangeeft dat als Forexx niet tot betaling overgaat, hij zal overgaan tot dagvaarden van Forexx.

X start eind 2013 een dagvaardingsprocedure tegen Forexx met het verzoek aan de rechter om Forexx te veroordelen tot betaling van de openstaande nota van ruim € 60.000,00.

Verjaring en de stuiting van verjaring

De advocaat van Forexx beroept zich primair op verjaring op grond van artikel 3:317 juncto artikel 3:318 Burgerlijk Wetboek. Forexx beroept zich op de verjaringstermijn van 5 jaar.

Vorderingen kunnen verjaren. Dit betekent dat persoon die een vordering heeft op een ander na verloop van tijd geen aanspraak meer kan maken op nakoming van die vordering (betaling van een geldsom bijvoorbeeld). Afhankelijk van de situatie gelden andere verjaringstermijnen; dat kan na verloop van vijf jaar zijn (zie bijvoorbeeld 3:307 BW) of twintig jaar zijn (zie bijvoorbeeld 3:310 BW).

Op grond van artikel 3:317 Burgerlijk Wetboek kan de verjaring gestuit worden door middel van een “een schriftelijke aanmaning of mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt”. Indien de verjaring van een vordering is gestuit, begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. De gedachte is dat een schuldenaar die weet dat de schuldeiser nog altijd verlangt dat zal worden nagekomen (betaald), geen beroep toekomt op verjaring.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank heeft geoordeeld dat er door X geen schriftelijke aanmaningen of mededelingen zijn gedaan waarin X zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming heeft voorbehouden in de zin van artikel 3:317 BW en evenmin is komen vast te staan dat Forexx de vordering heeft erkend in de zin van artikel 3:318 BW, zodat het beroep van Forexx op verjaring slaagt.

X gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank.

Hoger beroep

X stelt dat zijn vordering niet is verjaart. X stelt dat zijn e-mailbericht van 2 december 2011 moet worden beschouwd als een schriftelijke aanmaning of schriftelijke mededeling waarin hij ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.

Het hof stelt voorop dat niet is aangevoerd dat een e-mailbericht als zodanig niet kan worden beschouwd als een “schriftelijk aanmaning” of een “schriftelijke mededeling” in de zin van art. 3:317 lid 1 BW. Ook het hof ziet in dit geval geen reden om deze berichten niet als “schriftelijk” aan te duiden.

Het e-mailbericht van 20 februari 2012 waarin X aangeeft dat hij Forexx zal dagvaarding indien betaling uitblijft, ziet het hof wel als een stuitingshandeling op grond van artikel 3:317 BW. Dit betekent dat in elk geval de vordering tot betaling van de facturen van 5 april 2007 niet is verjaard.

Bandopname

Ter onderbouwing van zijn vordering, verwijst X naar een door hem opgenomen gesprek tussen de directeur van Forexx en hemzelf van 22 november 2012.

Forexx stelt zich op het standpunt dat de geluidsopname niet als bewijs mag worden gebruikt omdat het volgens haar om een heimelijk gemaakte opname gaat. De privacy van haar is aangetast omdat het gesprek buiten zijn medeweten en zonder zijn toestemming is opgenomen en in het geding is gebracht. Het betrof volgens Forexx verder een vertrouwelijk gesprek.

Oordeel van het hof met betrekking tot de bandopname

Het hof ziet niet waarom het feit dat X een zakelijk gesprek waaraan hij deelneemt en dat hij heimelijk heeft opgenomen, met zich zou brengen dat die opname onrechtmatig is verkregen. Het is niet strafbaar om als gespreksdeelnemer een dergelijk zakelijk gesprek op te nemen zonder waarschuwing aan de andere gespreksdeelnemer.

Gelet op de belangen van X , het betreft een vordering van behoorlijke omvang, kan niet zonder meer worden gesteld dat het opnemen van het onderhavige zakelijke gesprek zonder dat de andere deelnemer is meegedeeld dat het gesprek wordt opgenomen, in strijd is met hetgeen X in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Arrest 28 juni 2016

Het hof veroordeelt Forexx om aan X een bedrag te betalen van € 23.591,75 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de 31e dag na 5 april 2007 tot aan de dag der algehele voldoening.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 juni 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2640


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op