U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wie bepaalt of een werknemer ziek is?

Artikel 7:629 BW bepaalt dat een werknemer recht heeft op loondoorbetaling als door ziekte niet kan worden gewerkt. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt voor maximaal 104 weken. Maar wie bepaalt of een werknemer ziek is? Bijvoorbeeld in het geval van een alcohol verslaving of manisch depressieve-klachten?

De bedrijfsarts en de verzekeringsarts

Het is de werknemer die zich bij de werkgever ziek meldt. De werkgever moet vervolgens vaststellen of er een legitieme grondslag is om het loon door te betalen. Hiervoor schakelt de werkgever een bedrijfsarts in. Naast de bedrijfsarts kan ook de verzekeringsarts vaststellen of er op basis van medisch beperkingen sprake is van arbeids(on)geschiktheid. Andere artsen hebben die taak niet.

De bedrijfsarts verricht werkzaamheden ten behoeve van de controle voor de werkgever en brengt aan de werkgever een advies uit. De bedrijfsarts informeert de werkgever over de beperkingen van en mogelijkheden van de werknemer, geschiktheid voor eigen of passende werk en adviezen over hoe het herstel te bevorderen. Andere informatie dan voornoemde mag de bedrijfsarts pas aan derden verstrekken wanneer de werknemer daarvoor toestemming heeft gegeven.

Re-integratie van de zieke werknemer

Indien is vastgesteld dat een werknemer ziek is, dient de werkgever re-integratie inspanningen te verrichten om de werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces.

De re-integratie van de werknemer bestaat uit een tweesporen beleid en staat omschreven in artikel 7:658a BW en de Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter.

  1. Het eerste spoor is gericht op de terugkeer van de werknemer in de eigen functie. Indien terugkeer in de eigen functie onmogelijk is moet de werkgever kijken naar een passende functie in de eigen onderneming.

Als tijdens de eerstejaarsevaluatie (na 1 jaar ziekte) blijkt dat de eigen dan wel een passende functie in de eigen onderneming niet meer mogelijk is voor de werknemer, dient het tweede spoor te worden gevolgd.

  1. De werkgever dient de werknemer voldoende hulp te bieden bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever.

Loonsanctie en ziekengeld

Heeft de werkgever zich niet gehouden aan zijn re-integratieverplichting dan legt het UWV een loonsanctie op. In de eerste 4 maanden van 2014 heeft het UWV 700 loonsancties opgelegd.

Met de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters geldt er per 1 januari 2014 nog een sanctie voor de werkgever. Indien een werknemer ziek uit dienst gaat zal het UWV het ziekengeld dat zij aan de zieke werknemer betaalt, verhalen op de laatste werkgever. Dit is 70% van het laatst verdiende loon.

Utrecht Letselschade Advies

Het komt regelmatig voor dat werkgevers nalatig zijn in het naleven van hun verplichtingen jegens hun zieke werknemer. Werknemers weten veelal niet wat hun rechten zijn. Indien u vragen heeft over het re-integratietraject zoals door uw werkgever wordt uitgevoerd, neem dan gerust contact op met een ervaren letselschade advocaat.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op