U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Verschil aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering

In de praktijk wordt vaak de vraag gesteld wat het verschil is tussen een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Kort samengevat:

  • Een ongevallenverzekering keert een vooraf vastgelegd bedrag uit.
  • Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de volledig geleden schade van het slachtoffer.

Ongevallenverzekering

Voor een uitgebreid antwoord op deze vraag moet worden gekeken naar de afdeling bijzondere overeenkomst in het Burgerlijk Wetboek (Boek 7, titel 17, afdeling 3). Hieruit blijkt dat een ongevallenverzekering een sommenverzekering is. Artikel 7:964 BW omschrijft de sommenverzekering als de verzekering waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed.

Van tevoren vastgesteld bedrag

Met andere woorden: een ongevallenverzekering is een verzekering waarbij een bepaalde som is verzekerd. Deze som wordt uitgekeerd wanneer iemand door een ongeval algeheel of blijvend zijn of haar functies verliest. Het gaat om een van te voren vastgestelde verzekerde som. Dat betekent dat daarmee niet de volledig geleden schade wordt vergoed.

Ongevallenverzekering bij bedrijfsongeval

Stel: u wordt het slachtoffer van een bedrijfsongeval, waarbij u oogletsel aan uw linkeroog oploopt. U bent blijvend het zicht in uw linkeroog verloren.

In de polisvoorwaarden van de ongevallenverzekering wordt vaak aansluiting gezocht bij een invaliditeitsschaal. Voor algeheel verlies van lichaamsdelen wordt een percentage van de verzekerde som toegekend. Bij blijvende invaliditeit van één oog gaat het bijvoorbeeld om 33% van de verzekerde som.

De verzekerde som is van tevoren vastgesteld. Laten we de verzekerde som vaststellen op € 20.000,00. Bij blijvend verlies van één oog krijgt u op grond van de polisvoorwaarden slechts een eenmalig bedrag van € 6.600,00 toegekend (33% maal € 20.000,00).

Andere kosten

Andere kosten voor genezing en herstel (eigen risico, protheses, jaarlijkse controles oogarts etc) en bijvoorbeeld inkomstenderving komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de volledig geleden schade van een slachtoffer.

Aansprakelijkheidsverzekering bij bedrijfsongeval

Indien een derde aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval, kan op grond van een (eventuele) aansprakelijkheidsverzekering de volledige schade worden verhaald. Daaronder vallen dus wel alle kosten voor genezing en herstel, eventuele mantelzorg en huishoudelijke hulp, hulp bij het klussen in en om de woning en de gederfde inkomsten.

Bent u arbeidsongeschikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden? Dan zal worden geïnventariseerd welke inkomsten u in de situatie zonder ongeval zou hebben verkregen. Deze gemiste inkomsten zullen ook voor vergoeding in aanmerking komen.

Letselschade advocaat

Meer informatie over aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval? Neem vrijblijvend contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op