U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Voorbeeldbrief letselschade: hoe stel je iemand aansprakelijk?

Bent u slachtoffer van een ongeval? En ligt volgens u de schuld bij een andere partij? Dan heeft u mogelijk recht op schadevergoeding. Wij bieden u in deze blog gratis een voorbeeldbrief letselschade aan om de tegenpartij aansprakelijk te kunnen stellen.

Schakel een advocaat in

Als u letselschade heeft opgelopen, is het altijd raadzaam om een letselschadeadvocaat in te schakelen:

 • Een gespecialiseerde letselschade advocaat weet precies waar u recht op heeft. Hij of zij kan u helpen met het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verhalen van uw schade.
 • Een advocaat zorgt ervoor dat uw letselschade maximaal wordt vergoed. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.
 • Uw advocaat regelt bovendien een voorschot op de schade, zodat u geen kosten hoeft voor te schieten.

Een letselschadeadvocaat is in veel gevallen kosteloos voor het slachtoffer, omdat de aansprakelijke partij de advocaatkosten moet betalen.

Met het inschakelen van een letselschadeadvocaat heeft u dus weinig te verliezen.

Gratis kennismakingsgesprek »

Zelf aansprakelijk stellen van tegenpartij

Als u om bepaalde redenen toch liever zelf de tegenpartij aansprakelijk stelt, dan kunt u dit het beste schriftelijk doen. U schrijft een aansprakelijkstelling aan de verzekeraar van de tegenpartij, of een brief aan de tegenpartij zelf. Op deze pagina vindt u een handige, gratis voorbeeldbrief.

Zorg ervoor dat u bij een ongeval de naam en contactgegevens van de tegenpartij noteert, zodat u weet wie u aansprakelijk kunt stellen. Als de situatie dit toelaat, is het verstandig om bewijsmateriaal te verzamelen door bijvoorbeeld foto’s van het ongeval te maken.

Bij een aanrijding met een voertuig dient door beide partijen het Europees schadeformulier ingevuld te worden. De tegenpartij vermeldt hierop de gegevens van haar aansprakelijkheidsverzekeraar. Door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) kunt u rechtstreeks de verzekeraar aanspreken, dus buiten de bestuurder om.

Aansprakelijkheidsbrief

Als u ervoor kiest om zelf de (aansprakelijkheidsverzekeraar van de) tegenpartij aansprakelijk te stellen met een aansprakelijkstelling, zorg er dan voor dat u eerst een afspraak heeft gemaakt met een huisarts. Doe dit zo snel mogelijk na het ongeval. De huisarts kan dan namelijk vaststellen dat u door het ongeval klachten en letsel heeft opgelopen.

Maak vervolgens een lijst van alle schade en de kosten die u al heeft gemaakt en die u nog verwacht. Hoe u dit verwerkt, leest u verderop in de voorbeeldbrief.

In de aansprakelijkheidsbrief vermeldt u ten minste het volgende:

 • Gegevens van de betrokken partijen (naam en adres);
 • Datum brief;
 • Vermelding dat het om aansprakelijkstelling gaat (bij onderwerp);
 • Datum en beschrijving van het ongeval;
 • Volledige beschrijving van de schade;
 • Op basis van welk wetsartikel de tegenpartij aansprakelijk wordt gesteld (betreft in meeste gevallen artikel 6:162 BW: onrechtmatige daad);
 • Eventuele bijlagen, zoals een schadeoverzicht, schadeformulier, foto’s en verklaring huisarts;
 • Handtekening.

Om er zeker van te zijn dat de verzekeraar of de tegenpartij de brief ontvangt, kunt u deze het beste aangetekend versturen. We hebben een voorbeeldbrief opgesteld om het aansprakelijk stellen te vergemakkelijken.

Gratis voorbeeldbrief

Dit is een gratis algemene voorbeeldbrief waarmee u de tegenpartij aansprakelijk kunt stellen na een ongeval. U kunt deze brief aanpassen naar uw eigen situatie.


(uw naam)
(adres)
(postcode en woonplaats)

(naam tegenpartij)
(adres)
(postcode en woonplaats)

(plaats en datum)

Onderwerp: aansprakelijkstelling (datum ongeval)

Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief stel ik u aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door een ongeval dat u heeft veroorzaakt op (datum schade).

Het ongeval ontstond als volgt: (beschrijving van het ongeval).

Op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek is hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

Ik acht u hierbij aansprakelijk voor de door mij geleden schade, waarvan het schadebedrag nu staat op: (schadebedrag). Het is mogelijk dat dit bedrag hoger wordt. Ook voor bijkomende kosten en eventuele toekomstschade stel ik u aansprakelijk.

De schade bestaat uit: (zo volledig mogelijke beschrijving van de schade met eventuele verwijzing naar bijlagen).

Ik verzoek u vriendelijk om deze aansprakelijkstelling door te sturen naar uw aansprakelijkheidsverzekeraar. Graag ontvang ik van u de gegevens en het polisnummer, zodat ik mij verder kan richten tot uw verzekeraar.

Indien u niet verzekerd bent, verzoek ik u het schadebedrag rechtstreeks aan mij te vergoeden. Het schadebedrag kunt u overmaken op rekeningnummer (rekeningnummer) ten name van (naam rekeninghouder) te (woonplaats).

In stel u in gebreke indien ik niet binnen twee weken een reactie op deze aansprakelijkstelling ontvang. In dat geval zal ik rechtsmaatregelen treffen waarbij ik u ook aansprakelijk zal stellen voor de gemaakte kosten.

Ik verzoek u vriendelijk uw aansprakelijkheid te erkennen en mij op de hoogte te houden van de verdere afhandeling. Indien u behoefte heeft om de door mij geleden schade te laten beoordelen door een schade-expert, ben ik uiteraard bereid om hier afspraken over te maken.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

(uw naam)
(uw handtekening)

+ eventuele bijlagen


Letselschadeadvocaat Utrecht

Wilt u meer weten over het aansprakelijk stellen van de tegenpartij na een ongeval? Of bent u op zoek naar een ervaren letselschade advocaat?

Utrecht Letselschade Advies kan u helpen met het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verhalen van de schade. Neem gerust contact op voor meer informatie of een kennismaking.

Zoals hierboven genoemd is een letselschadeadvocaat voor slachtoffers vrijwel altijd kosteloos, omdat de kosten vergoed worden door de aansprakelijke partij als de aansprakelijkheid is erkend. 

Neem contact op »


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op