letselschade Utrecht

Werkgeversaansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitjes en personeelsbijeenkomsten

Eerder deze week schreven we over werkgeversaansprakelijkheid bij werkgerelateerd letsel. Een werkgever kan echter aansprakelijk zijn voor schade ontstaan in situaties waarin de werknemer niet feitelijk aan het werk is, maar er wel een bepaalde samenhang bestaat tussen de situatie en de opgedragen werkzaamheden.

Verband tussen werk en situatie

Gedacht kan worden aan werknemers die voor hun werk elders congressen bezoeken en in dat kader een ongeval krijgen.[1] Of de situatie dat een werknemer thuis een relevant …

Lees verder
Utrecht Letselschade Advies

Werkgeversaansprakelijkheid en werkgerelateerd letsel

Het arbeidsrecht[1] kent twee mogelijke grondslagen voor werkgeversaansprakelijkheid voor werkgerelateerd letsel: artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW.

Artikel 7:658 BW bevat de zorgplicht van de werkgever voor veilige en gezonde arbeids-omstandigheden. Dit artikel legt op de werkgever kort gezegd de verplichting om de arbeid en werkplek van de werknemer zodanig te organiseren dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt.

In artikel 7:611 BW is de norm van het goed werkgeverschap neergelegd. Deze …

Lees verder
letselschade

Schadevergoeding voor huishoudelijke hulp en mantelzorg

Bij de behandeling van letselschadezaken wordt vaak de vraag gesteld of de kosten voor huishoudelijke hulp en mantelzorg ook voor vergoeding in aanmerking komen.

Voor het vaststellen van deze vergoeding geldt vaste rechtspraak. Het slachtoffer heeft recht op vergoeding voor noodzakelijke verpleging en verzorging. De benadeelde heeft daarbij maximaal recht op vergoeding ter hoogte van de bespaarde kosten van professionele hulp.

Wetsvoorstel verruiming schadevergoeding door letsel en overlijden

In het wetsvoorstel “Verruiming schadevergoeding door letsel en overlijden” wordt …

Lees verder
Letselschade

De verdeling van een schadevergoeding na een echtscheiding

Stel, je bent in gemeenschap van goederen getrouwd. Tijdens je huwelijk ben je het slachtoffer geworden van een ongeval en loop je ernstig letsel op. Door het ongeval ben je niet langer in staat om te werken. De inkomensschade die je hierdoor lijdt, wordt opgenomen in de schadevergoeding. Ook krijg je een schadevergoeding voor het leed dat jou is aangedaan, een zogezegde ‘pleister op de wond’. Wat gebeurt er met de schadevergoeding als je gaat …

Lees verder
letselschade

Misgelopen bijstand bij schadevergoeding is extra schadepost

Een vrouw gaat met klachten aan haar benen naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt een medische fout gemaakt. Door de medische fout zijn er vier amputatie-ingrepen nodig, waardoor de vrouw haar beide benen verliest. Het ziekenhuis heeft toegegeven dat er een fout is gemaakt en dat mevrouw daardoor haar benen heeft verloren.

Vermindering van bijstand

In de situatie voor de medische ingreep kreeg mevrouw een bijstandsuitkering. Het slachtoffer vreest dat de gemeente haar bijstandsuitkering gaat stopzetten, omdat …

Lees verder
Letselschade Utrecht

Verzorgingskosten van de kinderen bij overlijden

Bij letselschade kunnen vanwege het Johanna Kruidhof arrest van 28 mei 1999 (NJ 1999/564NJ 1999/564) verzorgingskosten worden gevorderd waarbij de kosten van een professionele hulp als maatstaf kunnen fungeren.

Vergoeding voor verpleging

In het arrest is bepaald dat een benadeelde recht heeft op vergoeding voor noodzakelijke verpleging. Dit geldt ook als deze hulp wordt verleend door mantelzorgers die daarvoor geen vergoeding (hebben) ontvangen. De benadeelde heeft daarbij maximaal recht op vergoeding ter hoogte van de bespaarde kosten …

Lees verder