letselschade

De toetsing van een ‘no cure no pay-afspraak’ in een schadezaak

Hoge Raad 26 september 2014, ECHLI:NL:HR:2013:2797 (X/Stichting Scheper Ziekenhuis)

Als gevolg van een niet opgemerkte bloeding is de echtgenote van de heer X na de bevalling van haar zoon in het Scheper Ziekenhuis overleden. De heer X heeft door het overlijden van zijn echtgenote schade geleden. Om zijn schade te verhalen heeft X een rechtsbijstandverlener ingeschakeld.

No cure no pay

De heer X is met zijn rechtsbijstandverlener een ‘no cure no pay -afspraak’ overeengekomen. Op basis van deze afspraak …

Lees verder
letsel bij kinderen

Letsel door ongeluk met schoonmaakmiddel

Er gebeuren in Nederland jaarlijks ruim 7000 ongelukken met schoonmaakmiddelen. Bij 1500 slachtoffers was het letsel hierbij zo ernstig dat zij op de Spoedeisende Hulp terecht kwamen. Hierbij zijn vooral kinderen onder de vijf jaar het slachtoffer, zij lopen vaak ernstige vergiftiging op.

Oorzaak ongeluk

De schoonmaakmiddelen zijn vaak kleurrijk verpakt. Hierdoor verwarren kinderen de schoonmaakmiddelen vaak met de verpakking van snoep. Kinderen stoppen de schoonmaakmiddelen in hun mond om het uit te proberen.

Campagne Nederlandse Voedsel- en …

Lees verder

letselschade

Kan de Rekenrente naar beneden worden bijgesteld?

Soms moet bij letselschade een jaarlijks bedrag aan schade aan het slachtoffer worden betaald. Dat terugkerende bedrag moet in de toekomst worden doorgerekend als aan het slachtoffer een bedrag wordt uitgekeerd.

In die berekening moet in hoofdzaak rekening worden gehouden met het rendement dat het kapitaal zal opleveren en met het feit dat het geld aan een zekere inflatie onderhevig is.

Bij de berekening gaat men uit van een lange en stabiele looptijd. Zo wordt al jaren …

Lees verder
Letselschade

Verrekening arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in letselschadezaken

Bij de behandeling van letselschadezaken bij zelfstandig ondernemers speelt vaak de vraag of de premie en de uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moet worden verrekend met de verkregen schadevergoeding.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Voor de vraag wat een AOV-verzekering precies inhoudt dient het wettelijk stelsel en de recente jurisprudentie te worden bestudeerd. In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bijzondere overeenkomsten opgenomen.

Titel 17 afdeling 3 gaat over de sommenverzekering.

Artikel 7:964 BW omschrijft de sommenverzekering als …

Lees verder
letselschade advocaat

Zorgplicht werkgever: ook bij bedrijfsuitjes!

Op grond van artikel 7:658 BW heeft een werkgever een zorgplicht jegens zijn werknemers. Deze zorgplicht is niet absoluut en heeft een ruime strekking.

Op grond van de zorgplicht is de werkgever verplicht om datgene te doen en die maatregelen te treffen de redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer tijdens zijn werk schade lijdt.

Bewijslast werknemer

In het geval dat een werknemer letselschade heeft opgelopen op de werkvloer, dient de werknemer in beginsel slechts te bewijzen dat …

Lees verder
letselschade

Schadefonds Geweldsmisdrijven: nieuwe regeling

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf. Mensen die ernstig fysiek of psychisch letsel hebben opgelopen komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

De regeling geldt ook voor nabestaanden.

All-in vergoeding

Vroeger moest het slachtoffer bonnetjes van zijn schade verzamelen. Hij moest gedetailleerd per schadepost zijn schade aantonen. In de nieuwe regeling bestaat de uitkering uit één vast bedrag. Het bedrag is gekoppeld aan één van de zes letsel categorieën die het Schadefonds Geweldsmisdrijven gebruikt. De …

Lees verder